Bestem koordinatsættet til parablens toppunkt. Parablens brændpunkt og ledelinje

Eksamen 3 Juni 2018, spørgsmål og svar

Bestem koordinatsættet til parablens toppunkt

Promillen er størst lige efter indtagelse af alkohol og aftager derefter. Buen kan beskrives ved et andengradspolynomium. Anne vejer 70 kg, og Bente vejer 50 kg. Disse jernstænger går fra bunden af skulpturen til toppunktet som vist på figuren. Nulhypotesen er, at det som står i overskrifterne vandret er uafhængigt af det, som står i overskrifterne lodret, dvs. Undervejs måler man, hvor langt man bevæger sig, og om man er på den positive eller negative del af den akse, som man bevæger sig på.

Next

Eksamen 3 Juni 2018, spørgsmål og svar

Bestem koordinatsættet til parablens toppunkt

I alt fås overfladearealet til Rumfanget af en kasse er bredde · længde · højde: 2. Man opretter først P x som funktion: Derefter bruges solve-kommandoen for begge kvinder med deres tal indsat: Dette viser, at det tager 4,29 timer for Anne at nå ned på en promille af 0,5, og at det tager 7,33 timer for Bente. Dernæst skal man finde den heltallige værdi af a, der giver en promille på 0 eller derunder efter 3 timer. Bunden: 2 x · x. Nulhypotesen er, at det som står i overskrifterne vandret er uafhængigt af det, som står i overskrifterne lodret, dvs.

Next

Projektion af punkt på linje

Bestem koordinatsættet til parablens toppunkt

Tværsnittet af en skulptur har form som en parabel se fig. Promillen er størst lige efter indtagelse af alkohol og aftager derefter. Af nedenstående tegning fremgår det, at x-koordinaten til D er 3, og at y-koordinaten er 0. Det oplyses, at det er sundhedsmæssigt forsvarligt at bade i søen, når koncentrationen af pesticid er under 5 ppm. Vi får en teststørrelse på 123,4, hvilket med 4 frihedsgrader giver en p-værdi på ca. Vi forestiller os, at banerekorden er aftaget med en konstant årlig vækstrate over de 4 år fra 2008 til 2012. Videolektion Eksempel For en bro, der til forveksling ligner Dronning Alexandrines Bro også kaldet Mønbroen, se foto , er i figur 2 vist et tværsnit af gennemsejlingsfaget.

Next

matX

Bestem koordinatsættet til parablens toppunkt

År 2008 2009 2010 2011 2012 Antal cyklister 18. Denne egenskab kan vi bruge til bestemmelse af koordinaterne til Q. Antal gange 0 1 2 3 4+ Andel af alle 11 % 32 % 38 % 11 % 8 % På byens gymnasium undersøgte de, hvor mange gange eleverne gik på toilet i løbet af en skoledag. Disse to ligninger løses med hensyn til x og y: Dvs. Arealet af R er y· x - y , dvs. Man sætter oplysningerne ind i cosinusrelationen og løser den ligning, som man får, med hensyn til x, idet man kun ser på positive løsninger: Dvs. Alle lysstråler der går ind i parablen igennem brændpunktet, reflekteres lodret ud.

Next

[løst] Bestem koordinatsættet til grafens skæringspunkter

Bestem koordinatsættet til parablens toppunkt

Har i et forslag til hvordan den skal løses? I en prognose antages det, at befolkningstallet vil fortsætte med at stige med 2,9 % om året. Hvis der er tale om en glad parabel, så vil toppunktet være minimum for grafen og hvis der er tale om en sur parabel, så vil toppunktet være maksimum for grafen. Buens toppunkt har y-værdien 16 m, og buen skærer x-aksen ved hhv. Det betyder, at vi ikke kan forkaste nulhypotesen. Forventede værdier: Antal gange 0 1 2 3 4+ Andel af alle 66 192 228 66 48 2. Man får resultatet: Når dette er gjort, finder man de forventede værdier ved hjælp af følgende kommando: Dette kan evt.

Next

Toppunktsformlen (Matematik B, Andengradspolynomium og

Bestem koordinatsættet til parablens toppunkt

Modellen er derfor givet ved 2. A ligger i punktet 0,0 og B er i punktet 3,6 Ved hjælp af Pythagoras sætning kan vi nu finde længden af stangen der går fra A til B. Dette giver stadig med brug af gympakken : Dvs. Hertil bruger man formlen for vinklen mellem to vektorer hvori indgår kommandoerne dotP - skalarproduktet og norm længden af en vektor : Dvs. Bestem koordinatsættet til grafens skæringspunkter Hejsa. Figur 2 Tværsnit af gennemsejlingsfag Koordinat­systemets x-akse flugter med kørebanens underside, og buen er symmetrisk omkring koordinatsystemets y-akse. Vinklen måles her mod uret fra b til a.

Next