Centralt innehåll. Centralt innehåll: Information och kommunikation 1

centralt innehåll

Centralt innehåll

Dessutom gör eleven en välgrundad och nyanserad reflektion över muntlig presentation, värderar med nyanserade omdömen sin egen prestation och ger förslag på hur den kan förbättras samt ger respons på andras muntliga framställning. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal. Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för några aspekter av det svenska språkets släktskapsförhållanden och historiska utveckling. Betyget D Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda. Därigenom ska eleverna stimuleras att engagera sig och delta i ett öppet meningsutbyte om samhällsfrågor. Betyget B Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda. Skolämnena diskuterades och belystes, vart och ett för sig, utifrån ett utbildningsvetenskapligt perspektiv, av framför allt forskare inom utbildningsvetenskap.

Next

Centralt innehåll NO

Centralt innehåll

Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse. Eleven kan översiktligt återge innehållet i några centrala svenska och internationella skönlitterära verk och annat berättande. Och jag har letat en del. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven. Betyget D Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda. Eleven kan skriva funktionellt för textsammanhanget, i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet samt göra välgrundade reflektioner över dessa normers tillämpbarhet i texter av olika slag.

Next

Ämne

Centralt innehåll

Språket är till viss del anpassat till syfte, mottagare och kommunikations­situation. Vi diskuterar hur tävlingen påverkar artistens popularitet och skivförsäljning. Språk och stil är till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Detta gör eleven med viss säkerhet. · Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers, refräng och ackord som byggstenar för att musicera och komponera musik i olika genrer med varierande instrumentation. Vi tränar också på att föra ett resonemang om andras musicerande.

Next

BILBIL01a2

Centralt innehåll

Språket är ledigt, varierat och välformulerat, och språk och stil är anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation. Vi utvärderar sedan hur väl de två estetiska uttrycken samspelar. Eleven kan översiktligt utifrån språkexempel redogöra för hur olika typer av satser, fraser och ord i svenska språket är uppbyggda och samspelar med varandra i grammatiken. Jo, det sägs om och om igen att matematikundervisningen ska fokusera på ämnets syften, och hjälpa eleverna att utveckla de sju förmågorna som nämns i ämnesplanen. Förmåga att reflektera över olika former av språklig variation. Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet.

Next

Ma2b

Centralt innehåll

· Vi tonsätter texter som vi skapar tillsammans med svenskämnet. Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 9 Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. Betyget C Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla argument, egna tankar och åsikter på ett nyanserat sätt samt genomföra muntlig framställning inför en grupp. Låt mig börja med den mer passionerade delen av mitt påstående: centrala innehållet måste vara en del av kunskapskraven. Mötesteknik och sammanträdesdokument, till exempel kallelser, dagordningar och protokoll.

Next

Centralt innehåll svenska som andraspråk

Centralt innehåll

Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument. Eleven kan också med säkerhet använda presentationstekniska hjälpmedel som stöder, tydliggör och är väl integrerat i den muntliga presentationen. Kursen svenska 3 omfattar punkterna 1—9 under rubriken Ämnets syfte. Kunskapskrav Betyget E Eleven kan med viss säkerhet genomföra muntlig framställning av olika slag och med olika syften i och inför en grupp. Vilket ekonomiskt ansvar som vilar på enskilda individer och familjer och vad som finansieras genom gemensamma medel. Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.

Next