Hvide sande fjernvarme. Hvide Sande Fjernvarme A.m.b.A.

Hvide Sande Fjernvarme A.M.B.A. som arbejdsplads

Hvide sande fjernvarme

Den akkumulerede over- eller underdækning efter varmeforsyningslovens regler er udtryk for et mellemværende med forbrugeren og indregnes i balancen under gæld eller tilgodehavende. Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for Hvide Sande Fjernvarme A. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Og det bliver endnu bedre inden så længe: Hvide Sande Fjernvarme har besluttet at supplere solfangerne og vindmøllerne med varmepumper - det vil sige et varmeanlæg, der optager varmeenergi fra varmekilder med et lavt temperaturniveau. Bestyrelsesformand Henning Davidsen forklarede, hvorfor man ønsker at købe møllerne, som ikke er en god forretning for det selskab, der ejer dem i dag: - Det faktum, at grundbeløbet bortfalder, at Ringkøbing-Skjern Kommune har en målsætning om, at 60 procent af varmeproduktionen skal komme fra vedvarende energi, og at Folketinget har en målsætning om, at 100 procent af varmeproduktion i 2035 skal komme fra vedvarende energi; det gør, at Hvide Sande Fjernvarme skal tænke i nye baner, lød det fra formanden ifølge Dagbladet Ringkøbing-Skjern. Udsigt til højere priser Når kunderne slipper billigere i varme, skyldes det først og fremmest den historisk lave pris på naturgas, og noget tyder på, at prisen har nået bunden. Han vil nødig stille forbrugerne noget i udsigt; men på sigt har han en forventning om, at det også vil medføre en besparelse.

Next

Nærdemokrati Hvide Sande køber vindmøller

Hvide sande fjernvarme

Den samfundsøkonomiske besparelse vil være 63 mio kroner Over en 20-årig periode viser beregninger, at der for Hvide Sande Fjernvarme vil være en selskabsøkonomisk akkumuleret besparelse på 63 mio. Ringkøbing-Skjern Kommune har besluttet, at sende projekt-forslaget for etablering af luft-til-vand varmepumpe ved Fjernvarme AmbA i høring hos de berørte parter. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. Baggrunden er at Hvide Sande Fjernvarme i dag dækker varmebehovet i Hvide Sande by ved fjernvarme produceret på solfangere, elkedel, naturgasmotorer og naturgaskedler. Produktionsomkostninger Produktionsomkostninger indeholder alle omkostninger inkl. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter, indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår. Varmepumpen vil dels drives med el produceret fra de nærliggende vindmøller, der er ejet af Hvide Sande Fjernvarme, og dels med el fra elnettet.

Next

Hvide Sande Fjernvarme A.M.B.A. som arbejdsplads

Hvide sande fjernvarme

Ændringer af lovgivningen på området har muliggjort den store reduktion. I årsregnskabet indregnes afskrivningerne over aktivernes forventede brugstid. Varmeåret omfatter samme periode som regnskabsåret. Hvis du bor i området vil der oftest være tilslutningspligt pligt til at betale til fjernvarmeværket. Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden.

Next

Hvide Sande Fjernvarme

Hvide sande fjernvarme

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Når medarbejdere evaluerer nuværende eller tidligere arbejdspladser tildeles stjerner inden for en række kategorier. I årsregnskabet indregnes afskrivningerne over aktivernes forventede brugstid. Ringkøbing-Skjern Kommune har besluttet, at sende projekt-forslaget for etablering af luft-til-vand varmepumpe ved Fjernvarme AmbA i høring hos de berørte parter. Hvis du har spørgsmål eller forslag til dette, er du velkommen til at kontakte vores kundeservice. Administrationsomkostninger I administrationsomkostninger indregnes omkostninger, der er afholdt i året til ledelse og administration af værket, herunder omkostninger til det administrative personale, kontorlokaler og kontoromkostninger samt afskrivninger.

Next

Hvide Sande Fjernvarme

Hvide sande fjernvarme

Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Salg af el indregnes på leveringstidspunktet. Solvarmeanlægget forventes idriftsat i efteråret Bestyrelsen anser varmeværkets drift for tilfredsstillende. Salg af el indregnes på leveringstidspunktet. Tidsmæssige forskelle i forbrugerbetalinger Investering i grunde, bygninger, produktionsanlæg og andre anlæg indregnes i varmeprisen i henhold til varmeforsyningslovens regler om afskrivninger og henlæggelser og er udtryk for forbrugernes finansiering af anlægsinvesteringer. For aktiver, hvor selskabet deltager i fremstillingen, omfatter kostprisen omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører, direkte lønforbrug samt indirekte produktionsomkostninger.

Next

Fjernvarmen: Projektforslag for etablering af luft til vand

Hvide sande fjernvarme

Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Årets over- eller underdækning indregnes derfor som henholdsvis en omkostning eller en indtægt i resultatopgørelsen. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Herved tilstræbes en symmetrisk resultatføring af indtægter og udgifter.

Next