Ivar aasen og knud knudsen. Ivar Aasen

Språkhistorie 1800

Ivar aasen og knud knudsen

Og du vel sjølv kva slags målform du vil levere sjølvmeldinga di på, eller ta imot andre offentlege dokument i. Artikkelen inneholder essensen av Knudsens videre språkarbeid og språkideologi, som han uttrykker slik i Livsminner: «. Ivar Aasen og Knud Knudsen har eigentleg få likskapstrekk når det gjeld språkspørsmålet. Formålet til Ivar Aasen var ikkje berre å granske dialektar, men å lage eit eige norsk skriftspråk. Ivar var en norsk språkforsker og dikter. Dette er viktige trekk ved nasjonalromantikken.

Next

Knud Knudsen, bokmålet og Språkrådet

Ivar aasen og knud knudsen

Og da hjelper det lite om man har alment aksepterte regler for staving og formverk. Og då grammatikken og ordboka kom ut i nye utgåver i 1864 og 1873, hadde han bestemt seg for korleis språket burde vere, og arbeidde fekk namna Norsk Grammatikk og Norsk Ordbog. Han samlet også manns- og kvinnenavn i Norsk Navnebog i. Et viktig prinsipp som motiverte Aasen til å basere seg på bygde dialektene var at skriftspråket måtte løsrive seg helt fra det danske. Forfattarane og språket Peter Christen Asbjørnsen og Jørgen Moe sine eventyr frå 1840-åra sette i gang fornorskinga av det alminnelege litteraturspråket. Bjørnstjerne Bjørnson og Henrik Ibsens arbeid gjorde at Knudsens språksyn ble lettere å akseptere for den lesende mann og kvinne. Det som gjer Aasen langt meir kjend enn Knudsen, er nok det at Aasen var målreisar medan Knudsen var målbøtar, for å bruke uttrykk dei sjølve gjerne nytta.

Next

Knud Knudsen, bokmålet og Språkrådet

Ivar aasen og knud knudsen

I 1867 gav Knudsen ut boka Det norske målstræv hvor han utredet sitt språkprogram og understreket at han ville gå gradvis frem i motsetning til landsmålets fremgangsmåte. Eventyrene hadde et nasjonalt preg. Dette vart det fyrst gjennomslag for etter at han var død. Selv tror jeg at den mest sentrale instansen er en annen, nemlig skolen. Men frå kring 1870 la han mindre vekt på å følgje Knudsen sin skrivemåte, for då skulle språket vere autentisk, og Ibsen sine personar brukte som regel byspråk frå høgare sosiale lag, som sjølvsagt hadde samanheng med det litterære programmet i realismen, sjølv om det framleis var sterkt i samsvar med Knudsen si line. Men Knudsen derimot ville bruke norske ord og vendinger i diktningen sin, i stedet for danske.

Next

Annes norskblogg: Knud Knudsen

Ivar aasen og knud knudsen

Biskopen vart svært imponert, og delar av arbeidet vart trykt i to nummer av Bergens Tidende. Vegen Knudsen tok var, geografisk sett, svært logisk. Skriftspråket burde fornorskes slik at det lå nærmere til norsk tale. Eventyrene hadde et nasjonalt preg. . De var individualister og krevde frihet, både i diktning og i personlig livsutfoldelse. I Sverige og Danmark fikk romantikken gjennomslag tidlig på 1800-tallet.

Next

Knud Knudsen og Ivar Aasen

Ivar aasen og knud knudsen

Knudsen valde å konsentrere seg om dialektane i byane framfor bygdene, fordi han meinte bygdedialektane varierte altfor mykje. Også Bjørnstjerne Bjørnson sine bondeforteljingar hadde mykje å seie. Han mente at en kunstner trenger et norsk redskap for å beskrive norsk kultur og egenart. Det var en godkjenning av de tre første punktene i Knudsens forslag fra 1845: - Fjerne stumme e-er - Fjern dobbeltskriving av lange vokaler - Fjern c, ch eller q for lyden k. Imidlertid er det én side ved virksomheten hans som ingen kan fornekte, og som ingen kan unnlate å beundre.

Next

Ivar Aasen

Ivar aasen og knud knudsen

Dette språket ble oppfattet fra danskene som annerledes når det gjaldt: ordforråd og setningsbygning. Dét er det største faremomentet ved den aktuelle skolepolitikken, og dermed også ved språkpolitikken. Vegen Knudsen tok var, geografisk sett, svært logisk. Han budde ikkje langt frå Skagerrak, og avstanden til den dansk-norske bykulturen var ikkje langt unna for Knudsen. I dette ligg det at Aasen laga eit heilt nytt skriftspråk — landsmålet — bygd på dei norske dialektane. Dette vart det fyrst gjennomslag for etter at han var død.

Next

Knud Knudsen og Ivar Aasen

Ivar aasen og knud knudsen

I flere europeiske land ble det romantiske oppbruddet også en tilslutning til nye demokratiske og patriotiske ideer, rettet mot tsarveldet, tyranni og stormaktspolitikk. Aasen var en slags etterfølger av Per Arne Munch som mente at norske lånord ikke ble norsk, men fordervet dansk. Natur ble ofte satt opp som motsetning til kultur. Vidare var Knudsen skandinavist — han ville at det norsk-danske skriftmålet skulle nærme seg svensk. De mente at uten eget skriftspråk kunne ikke Norge oppnå full selvstendighet eller anseelse fra andre nasjoner. På begynnelsen av 1800-tallet var Norge sterkt preget av dansk innflytelse i skriftspråket og i dagligtalen.

Next