Politiattest skole. Kreve politiattest eller fornyet vandelskontroll

Kreve politiattest eller fornyet vandelskontroll

Politiattest skole

Du skal have gyldigt kørekort til personbil for at søge ind på Politiskolen. Frp-politikerne vil også at lærere som er siktet for alvorlige overgrep, uansett karakter, skal tas ut av ordinær undervisning inntil saka er avgjort og skyldspørsmålet endelig avklart. Derfor er der mange personlige, fysiske, helbredsmæssige og uddannelsesmæssige krav, du skal leve op til for at komme i betragtning som politikadet eller politibetjent. Så langt det er forsvarleg og nødvendig, kan departementet likevel gjere unntak frå føresegner i lova og forskrifter til lova. Nå har jeg fått tilbud om et nytt vikariat annen skole , men reglene er nå endret slik at man må ha politiattesten når man starter i jobben. § 13-7 a tredje ledd skal lyde: For krav om politiattest gjeld reglane i § 10-9.

Next

Vandelsattest

Politiattest skole

Dessuten kan frivillige organisasjoner som jobber med barn og unge kreve politiattest fra deg. Kapittel 10 overskrifta skal lyde: § 10-9. Det betyr at ein berre kan få opplysningar om straffbare forhold som er nemnde i politiregisterlova § 39 første ledd. Hvilken attest du skal levere henger sammen med hvor du skal ha praksis. Da sender politiet den videre til Politidirektoratet. Dette er grunngitt med personvernomsyn. Etter å ha sonet straffen, er det ikke noe i Opplæringslova som hindrer en straffedømt fra å arbeide i den videregående skolen.

Next

Hva kommer på rullebladet (politiattesten)?

Politiattest skole

Leke- og fritidstilbud uten tilknytning til skole vil imidlertid ikke være omfattet. Dette prinsippet gjelder også for brudd på straffeloven. Hvis du har e-Boks, blir attesten sendt dit. Politiattesten skal foreligge før arbeidstakeren blir tilsatt i stillingen, jf. Informasjon om hvordan du går frem står på side 2 i politiattesten du har mottatt. Det avgjerande er om vedkommande har høve til å vere i direkte kontakt med barna. Du kan imidlertid lese mer om hva som kommer på politiattesten når du skal arbeide med barn i grunnskolen.

Next

Hva kommer på rullebladet (politiattesten)?

Politiattest skole

Dette innebærer at arbeidsgiver ikke har hjemmel til å innhente attest for personer som allerede er tilsatt. Dette følger av forskrift til opplæringsloven § 14-6 fjerde ledd. Dersom attesten viser andre merknader enn dom for seksuelle overgrep mot mindreårige, må barnehageeigaren vurdere om merknaden gjer personen ueigna til å arbeide i barnehagen. Som sikkerhedsgodkendt forventes det i øvrigt, at du udviser særlig omhu, dømmekraft og loyalitet, og at du er særligt opmærksom på din tavshedspligt i forhold til klassificeret information og information af beskyttelsesmæssig interesse. Det finnes flere typer politiattest, og du finner informasjon om hvilken attest du skal levere på programsiden og i opptaksbrevet ditt. Tilbudet må være utformet slik at det gir noe faglig kompetanse, men det stilles ikke strenge krav til det faglige innholdet eller hva som kan anses som fag.

Next

Startside

Politiattest skole

Politiattesten du leverer skal ikke være eldre enn tre måneder. Politiattesten må vere levert og vurdert før personen begynner å arbeide i barnehagen. Det vil si at en av dommene må falle inn under tidsfristen. Se hvilke jobber dette gjelder, og hva som faktisk kommer frem i en politiattest. Søknad på papir sendes til: Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester, Pb 113, 9951 Vardø. Kravet gjelder også ved arbeid hos vaktselskap og for låsesmeder. I situasjoner hvor politiattesten gir opplysninger om andre forhold enn domfellelse for seksuelle overgrep mot barn under 16 år, er det overlatt til tilsettingsmyndighetene å vurdere hvilke konsekvenser denne type lovbrudd skal få.

Next

Startside

Politiattest skole

Hvilke brudd på straffeloven det skal opplyses om i politiattesten reguleres av politiregisterloven § 39 første ledd. Regelen gjelder også for personell som etter opplæringsloven gir spesialpedagogisk hjelp til barn under opplæringspliktig alder og som er tilsatt i grunnskolen. Under punkt 7 vises det til oppll. Nærmere regler for fremgangsmåte ved innhenting og behandling av politiattester, samt regler om taushetsplikt, er gitt i forskrift til opplæringsloven kapittel 15. Dette kan for eksempel gjelde personer tilknyttet vaktmester-, rengjørings- og helsetjenesten. Lovdata kan dessverre ikke svare på spørsmål angående juridiske problemer. Det står på under Søknadsfrist og opptak og i svarbrevet ditt dersom studieprogrammet har krav om politiattest.

Next

Politiattest, jobb på skole, forenklet forelegg, narkotikalovbrudd

Politiattest skole

Hvis du ikke har digital postkasse, får du attesten til din adresse. Tredje ledd Godkjenningsmyndigheita må sørge for å gjere ei påteikning i papira sine om at det er innhenta attest, og at attesten er vurdert. Hva skjer dersom du ikke leverer politiattest? Videre regulerer straffeloven § 29 rettighetstap for personer som har begått en straffbar handling. Attesten skal med andre ord ikkje oppbevarast i barnehagen eller i kommunen over tid. Du søker om politiattest elektronisk. Regelen gjelder alle som skal tilsettes, både administrativt personell, undervisningspersonell og andre som skal arbeide i skolen.

Next

Forskrift til opplæringslova

Politiattest skole

Dessuten er det ikke sikkert at politiattesten viser gamle tabber som nasking og overnattinger i fyllearresten. Attesten må leverast til mottakaren seinast tre månader etter utferdinga. Woldseth og Jan Arild Ellingsen foreslår at kravene for arbeidssøkere til grunnskolen om å vise politiattest også skal gjelde for videregående skole. Velg din tilbakemelding Ja Nei Tilbakemelding Hva lette du etter? Omfanget av yrkesforbodet er ei vidareføring av § 3 andre ledd i den tidlegare forskrifta, men det er i tillegg vist til straffeboda i den nye straffelova. Husk at dette gjelder dersom du blir tilbudt jobben, ifølge.

Next