Szkoła podstawowa nr 10 lublin. Szkoła Podstawowa nr 6 w Lublinie

Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego

Szkoła podstawowa nr 10 lublin

Praca powstała pod kierunkiem pani Beaty Kołodziej. Celem innowacji jest to, aby dzieci chêtniej siêga³y po ksi¹¿kê, rozumia³y czytany tekst i potrafi³y go przekazaæ ró¿nymi œrodkami wyrazu. Nie mia³ jednak pomys³u na fabu³ê. Wizja szkoły Naszym celem jest zapewnienie wychowankom edukacji oraz rozwoju na możliwie najwyższym poziomie w sprzyjającym i pomocnym środowisku. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania tego świątecznego wydarzenia a szczególnie głównej koordynatorce — Pani Jolancie Kucińskiej.

Next

Szkoła Podstawowa Nr 10 w Lublinie

Szkoła podstawowa nr 10 lublin

Dnia 19 grudnia 2019 r. W pierwszym semestrze zajêcia innowacyjne by³y realizowane w formie pogadanek, zajêæ tematycznych, imprez szkolnych. Ale i goście mieli niespodziankę dla dzieci. Henryka Sienkiewicza Adres Kalinowszczyzna 70 Miejscowość Lublin Kod pocztowy 20-201 Gmina miasto Lublin Powiat Lublin Województwo lubelskie Typ Szkoła podstawowa Uprawnienia publiczna Telefon Fax 817472846 Strona www. Wszyscy uczniowie otrzymali nagrody rzeczowe, z których jak widać po uśmiechu, byli bardzo zadowoleni.

Next

Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Grzegorza Piramowicza

Szkoła podstawowa nr 10 lublin

Mo¿emy z nich uk³adaæ ró¿ne obrazki. Decyzje Jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. MegaMisja to program nowoczesnej edukacji, który podnosi poziom wiedzy u dzieci, pomaga im odkryæ dobre i bezpieczne strony technologii. Dzia³ania innowacyjne maj¹ spe³niaæ rolê usprawniaj¹c¹ i stymuluj¹c¹, wp³ywaæ bêd¹ na rozwój motoryki r¹k i koordynacjê wzrokowo-ruchow¹.

Next

Szko³a Podstawowa nr 10 im. Henryka Sienkiewicza w Lublinie

Szkoła podstawowa nr 10 lublin

Tym razem dzieci znały już zasady zachowania w bibliotece, a co niektórzy pooddawali wypożyczone książki. Prace można nadsyłać do 29. Spośród nadesłanych prac Jury wybierze trzy prace. Utwór dla najm³odszych zamierza³ napisaæ ju¿ dawno. W pi¹tek 31 stycznia 2020 r. Serdecznie gratulujemy młodym artystom udanego występu! Konkurs był adresowany do uczniów lubelskich szkół podstawowych i odbył się 30 stycznia 2020r.

Next

Szko³a Podstawowa Nr 28 z Oddzia³ami Integracyjnymi w Lublinie im. Synów Pu³ku Ziemi Lubelskiej w Lublinie

Szkoła podstawowa nr 10 lublin

Dzięki udziałowi w konkursie nasi uczniowie mogli przypomnieć sobie zasady bezpieczeństwa podczas ferii zimowych oraz sposoby niesienia pomocy zwierzętom. Uprzejmie informujemy, że od dnia 3 lutego 2020 r. Jury dokonuje oceny po zamknięciu terminu nadsyłania prac na Konkurs. Projekt obejmuje 20 godzin nauki pływania. Dzięki temu będę mogła łatwiej znaleźć pracę za granicą oraz dogadać się z obcokrajowcami. W 2013 roku ogólna liczba uczniów pobierających edukację w placówce wynosiła 413, z czego 205 to uczennice, a 208 to chłopcy.

Next

Szko³a Podstawowa nr 10 im. Henryka Sienkiewicza w Lublinie

Szkoła podstawowa nr 10 lublin

Stronę internetową szkoły podstawowej znajdziemy pod adresem www. Zachęcając uczniów do eksperymentowania, prowadzący zwracali uwagę na zachowanie bezpieczeństwa podczas wykonywania doświadczeń. Zajęcia realizowane będą raz w tygodniu. Dzieci swobodnie wypowiadały się o uczuciach, które dotyczą nas w każdym momencie. Dla uczestników przewidziano bardzo interesujące nagrody m. Podczas mini warsztatów wykorzystany zosta³ model uczenia siê przez doœwiadczenie powszechnie zwany cyklem Kolba. Przedstawienie było w całości w języku angielskim.

Next

Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Grzegorza Piramowicza

Szkoła podstawowa nr 10 lublin

Uczniowie z klasy 2 tworzyli polskie krajobrazy z wykorzystaniem darów. . Zasady dotyczące realizacji projektu powszechnej nauki pływania pn. W nazwie pliku i w temacie wiadomości wpisać swoje imię i nazwisko oraz klasę. Do pobrania: 3 lutego 2020 r. Cieszę się, że zmieniłam szkołę. A wszystko to dziejê siê w formie przyjaznej zabawy w cyfrowym laboratorium, w którym dzieci pomagaj¹ animowanym bohaterom z³apaæ sztuczn¹ inteligencjê- Psotnika, ucz¹c siê przy tym wa¿nych zasad m³odego internauty.

Next