Uzavírka d1. Main page

Dálnice D1

Uzavírka d1

Teplice, Vydal: Mìstský úøad Duchcov ulice ©tursova, ®ïár nad Sázavou, okr. Chomutov, pøes: ulice Wolkerova, z ul. Modrá u Dìèína Modrá za potok pøíjezd k è. Tøebíè,pøes - Lipník - sil. Janov nad Nisou v termínu od 18. Karlovy Vary, uzavøeno, stavební práce, Od 22.

Next

Dálnice D10

Uzavírka d1

Hradec Králové, práce na údr¾bì mostu, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, Od 27. Rakovník, oprava povrchu vozovky, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, Od 04. Kamenice u Zákup v obci Zákupy èásti obce Kamenice za úèelem výstavby pøilehlého chodníku pøi akci: Zákupy, chodník - Kamenice , Vydal: Mìstský úøad Èeská Lípa Událostí jsou ovlivnìny oba dva smìry místní komunikace, Heroltice, okr. Teplice, práce na in¾enýrských sítích, pravý jízdní pruh uzavøen, Od 07. Most, práce na silnici, zú¾ené jízdní pruhy, Od 06. V ulici Ke Karlovu bude zachován jeden jízdní pruh pro oba smìry jízdy.

Next

Uzavírky komunikací — Ostrava

Uzavírka d1

Karviná, uzavøeno, práce na in¾enýrských sítích, Od 15. Ve spodní části je možné zvolit jednu ze dvou jazykových verzí aplikace. Teplice, stavební práce, zú¾ená vozovka na jeden jízdní pruh, Od 01. Ka¾dý smìr jízdy bude veden jedním samostatným jízdním pruhem. V tomto termínu bude tímto opatøením obecné povahy stanovena pøechodná úprava provozu z dopravnì in¾enýrského opatøení výkresy è.

Next

Dálnice D1

Uzavírka d1

Mladá Boleslav, uzavøeno, stavební práce, Od 01. . Celkové náklady na obnovu D1 měly podle původních propočtů vyjít na 20 miliard korun. Nymburk, uzavøeno, oprava povrchu vozovky, Od 16. V Zahradách v Ostravì Porubì, situované na èásti pozemku parc. Modrá u Dìèína Modrá u viaduktu. Dìèín, práce na in¾enýrských sítích, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, Od 23.

Next

Nová D1

Uzavírka d1

S 37 kilometry těchto úseků bude modernizace D1 opět největším příspěvkem k výstavbě české dálniční sítě. Úleva pro řidiče až v příštím roce Porce kilometrů, na kterých bude provoz omezen na zúžené pruhy s maximální povolenou osmdesátikilometrovou rychlostí, bude letos prakticky stejná jako v loňském roce. Køivoklátská, dále ulicí Na Ladì smìr Pecínov s napojením vlevo na silnici è. Trutnov, uzavøeno, práce na silnici, Od 01. Bìhem tohoto hromadného pøejezdu závodníkù na území mìstského obvodu Poruba nesmí úèastníci závodu závodit.

Next

Dálnice D10

Uzavírka d1

Praha-východ, uzavøeno, stavební práce, Od 01. Liberec, Objí¾ïka - bez rozli¹ení, 2: ulice Tatranská - ulice Mr¹tíkova, Liberec, okr. The application provides a tabular view of a traffic flow level too. Havlíèkùv Brod, uzavøeno, stavební práce, Od 22. Bílokostelecká bude provedena èásteèná uzavírka a to v¾dy ve vzdálenosti do 50 m tak, aby byl umo¾nìn obousmìrný prùjezd vozidel v jednom jízdním pruhu. Síť dopravních komunikací je rozdělena na úseky podle lokalizační databáze. V ulici Polní budou dotèeni v horní èásti rezidenti, kteøí budou limitováni.

Next

Mapy

Uzavírka d1

Tøebíè, uzavøeno, oprava povrchu vozovky, Od 06. Instalovat můžete v Google Play z tohoto. Teplice, uzavøeno, stavební práce, Od 24. Dìèín, stavební práce, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, Od 07. Frýdek-Místek, most uzavøen, stavební práce, Od 02. Ostrava-mìsto, práce na údr¾bì mostu, zú¾ené jízdní pruhy, Od 01. Objízdná trasa nebyla navr¾ena -prùjezd Havlíèkovým námìstím po tzv.

Next

Nová D1

Uzavírka d1

Nebude umo¾nìn výjezd z ulice Blanická do køi¾ovatky ulic K Hájùm x Zemìdìlská. Tábor, stavební práce, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, Od 06. Pracovní místo bude umístìno pouze v dobì provádìní prací. Lounská, Duchcovská a Alejní a úplná uzavírka provozu na místní komunikaci v Teplicích, ul. ®ïár nad Sázavou, uzavøeno, sportovní akce, Od 21. Bene¹e, Objí¾ïka - jednosmìrná: ulice námìstí Dr.

Next